07/11/2018

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Compania EFFICIENT BUSINESS CONSULT SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr.188, sect. 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12648/2013, C.I.F. RO 32350934, telefon 0314019914, reprezentată legal prin Dl. Emil Bobocea – Director General („EBC”), în vederea prestării serviciilor pentru care este autorizată, colectează și prelucrează date personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul in care acestea sunt folosite. Vă rugăm să citiți cu atenție această Notificare.

Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor ce privesc în mod direct sau indirect datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate și ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale și ilegale.

1.Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către EBC in activitatea de furnizare a serviciilor informatice:

 • Date personale de identificare (nume, prenume, semnătura olografă și semnătura in format digital). Datele sunt necesare pentru încheierea in mod valabil a contractelor și derularea raportului contractual cu EBC.
 • Date cu caracter personal privind activitățile de afaceri desfășurate de o persoana fizică (funcție, adresa de e-mail de serviciu, telefon de serviciu). Datele sunt necesare pentru comunicare în vederea de furnizarea de informații solicitate de dvs. cu privire la produsele și serviciile EBC, a transmiterii de oferte personalizate pe baza cerințelor dvs. sau încheierea in mod valabil a contractelor și derularea raportului contractual cu EBC.

2.Scopul in care datele personale sunt utilizate

EBC colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 • Prestarea serviciilor informatice pt. care EBC este autorizat: furnizarea de informații la cerere, ofertare, negociere, derularea/executarea contractelor de servicii informatice profesionale;
 • Marketing, pentru informarea dvs. asupra noilor soluții oferite sau a promoțiilor comerciale și pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor și produselor oferite;
 • Raportări interne și analize statistice;
 • Soluționarea potențialelor litigii, deferite instanțelor (de drept comun sau arbitrale);
 • Soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea dvs;
 • Comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 • Recuperarea creanțelor.

 

3.Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus, are ca temei:

 • încheierea și executarea unui contract cu compania dvs, precum și efectuarea activităților premergătoare încheierii acestui contract (comunicare, ofertare, negociere);
 • o obligație legală a EBC;
 • interesul legitim al EBC, pentru activități de raportare internă sau analize statistice;
 • consimțământul dumneavoastră.

4.Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate:

 • autoritățile statului ( autorități fiscale, protecția a consumatorilor, organe ale statului competente în materie penală), ca urmare a unei obligații legale a EBC;
 • furnizorii implicați in mod direct/indirect in procesul de executare a contractelor de prestări servicii informatice;
 • Instanțe judecătorești sau arbitrale, avocați, executori, notari, și experți evaluatori.

5.Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate pe durata de valabilitate a contractului de prestări servicii informatice precum si ulterior, pe durata necesară executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți.

Datele personale vor fi stocate atât timp cat este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale generale.

6.Drepturile pe care le aveți in ceea ce privește datele dvs. personale

In baza condițiilor specificate in Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 vă puteți exercita  următoarele drepturi:

A. Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Puteți obține din partea EBC o confirmare a faptului că prelucrează sau nu datele dvs. personale și ce astfel de date sunt prelucrate. În cazul in care aceste date nu sunt colectate direct de la dumneavoastră, puteți solicita și vă vom furniza orice informații disponibile privind sursa acestora, în cazurile in care nu avem o interdicție legală privind divulgarea sursei.

B. Dreptul la rectificare

Puteți solicita rectificarea/actualizarea datelor cu caracter personal incorecte, incomplete, sau completarea acestora.

C. Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

 • Puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • retragerea consimțământului dvs. pt. prelucrarea datelor;
 • datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal.

D. Dreptul de a vă retrage consimțământul

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în condițiile în care prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuata pe baza consimțământului dvs.

E. Dreptul la restricționarea prelucrării

În anumite condiții, puteți solicita și obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc și anume:

 • Contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date;
 • datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

F. Dreptul la portabilitatea datelor

Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este posibilă din punct de vedere al mijloacelor tehnice folosite de EBC. In aceste condiții, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat și de a le transmite unui alt operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimțământului dvs sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate.

G. Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară in care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal in anumite situații, precum:

 • prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice.

EBC nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care EBC demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

H. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ.

Aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea EBC, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

I. Dreptul de a depune o plângere către noi și/sau către autoritatea competentă privind protecția datelor.

J. Dreptul de a va adresa justiției.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătură cu utilizarea de către EBC a datelor personale, va rugam sa ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând  numele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail (in funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm), numărul de telefon si scopul cererii.

 

Ne puteți contacta:

Prin e-mail – la adresa: office@ebcons.ro;

Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire transmisă la adresa sediului social al companiei Efficient Business Consult SRL.

Telefonic la numerele:

0314019914

0721221108